Wijziging registratierechten bij de aankoop van vastgoed.

Kort kunnen we meegeven dat de registratierechten voor de aankoop van de enige eigen woning van 6% naar 3% dalen. Daarnaast zal het tarief voor een tweede, derde, vierde..woning en voor alle andere vastgoedtransacties stijgen van 10% naar 12%.

Normaal tarief

Het normale tarief van de registratiebelasting dat verschuldigd is bij de aankoop van vastgoed zal verhoogd worden van 10% naar 12%. Dit geldt niet alleen voor de aankoop van een tweede, derde of vierde verblijf maar is tevens van toepassing op alle verkooptransacties van vastgoed, behalve op de aankoop van de enige eigen woning, de sociale woning of de aankoop door een beroepskoper.

In concreto betekent dit dat niet enkel de aankoop van een investeringspand duurder wordt, ook de aankoop van uw niet-residentieel vastgoed (bedrijfspanden, loodsen, fabrieken, kantoorgebouwen) zal zwaarder belast worden. 

Dit normale tarief is ook van toepassing is op de aankoop van bouwgrond. Ook al wordt op deze bouwgrond naderhand een enige eigen woning gebouwd, toch blijft het normale tarief verschuldigd op de aankoop van deze bouwgrond, ongeachte de bouwbestemming.

Er blijft een uitzondering voor de aankoop van landbouwgronden en natuurgebieden. Voor deze vastgoedtypes blijft het tarief van 10% behouden.


Verlaagd tarief

Het tarief voor de aankoop van de enige eigen woning wordt verlaagd van 6% naar 3%. Om van dit tarief te kunnen genieten, moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. De voorwaarden worden, voor zover geweten, niet gewijzigd:

  • de aankoop moet gebeuren door een natuurlijke persoon
  • het moet gaan om een zuivere aankoop (i.e. de overdracht van een woning tegen de betaling van een prijs)
  • de geheelheid van de woning moet verworven worden.
  • de aangekochte woning moet de eigen woning worden, u moet er ook effectief gaan wonen en u inschrijven in het bevolkingsregister.
  • de aangekochte woning moet de enige woning zijn. : indien u nog een andere woning bezit op het ogenblik van de aankoop, kan u alsnog genieten van het verlaagde tarief indien u er zich toe verbindt het andere goed te zullen verkopen en de verkoop ook effectief realiseert binnen het jaar na de aankoop van de nieuwe woning.

Voldoet u aan deze voorwaarden, dan zult u vanaf 1 januari 2022 voordeel doen en uw enige eigen woning kunnen aankopen aan 3% registratietarief.


Energetische renovatie

Indien u bij de aankoop van de enige eigen woning zich ertoe verbindt om de woning ingrijpend energetisch te renoveren, kan u vanaf 1 januari 2022 genieten van een registratietarief dat niet 5% maar slechts 1% is, op voorwaarde dat er na de werken een E-peil van max E60 behaald wordt. 


Afschaffing meeneembaarheid

Dankzij het systeem van meeneembaarheid kan u de reeds betaalde registratierechten op een vorige aankoop meenemen en verrekenen op de huidige aankoop. Het bedrag dat in mindering kan worden gebracht is beperkt tot het reeds betaalde bedrag met een maximum van € 13.000

Door dit systeem kan bijgevolg een bedrag van maximaal € 13.000 afgetrokken worden van de te betalen registratierechten op een huidige aankoop.

Tot 31 december 2023 heeft de koper de keuze

  • ofwel het nieuwe tarief van 3% zonder meeneembaarheid
  • ofwel het oude tarief van 6% met meeneembaarheid

Er mag dus gekozen worden voor de meest voordelige belasting voor de koper. Tot 31 december 2023 kan ook de koper die 12% registratierechten verschuldigd is, nog genieten van de meeneembaarheid, mits hij voldoet aan alle gestelde voorwaarden.

Vanaf 1 januari 2024 wordt dit systeem afgeschaft en zal de meeneembaarheid nooit meer spelen en wordt het een zuiver 3%-tarief.


Behouden rechtenvermindering

De rechtenvermindering is een extra voordeel dat genoten kan worden door de koper van een enige eigen woning indien deze woning een maximale aankoopprijs heeft van € 200.000 of € 220.000 (indien gelegen in de kernsteden). Op heden, onder het huidige tarief, betekent dit een bijkomende korting van € 5.600 bij de aankoop aan 6%.

De rechtenvermindering blijft behouden, maar het bedrag wordt aangepast aan het nieuwe tarief. Van zodra het nieuwe tarief van 3% in werking treedt (dus vanaf 1 januari 2022), zal het bedrag van de rechtenvermindering verlagen van € 5.600 naar € 2.800 op de aankoop van de enige eigen woning. 

Het bedrag van de rechtenvermindering verlaagt eveneens voor de aankoop van een enige eigen woning waarbij een ingrijpende energetische renovatie uitgevoerd zal worden, dit van € 4.800 naar € 960.

Gedurende de overgangsperiode tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2024 'volgt' de rechtenvermindering het gekozen tarief. Opteert de koper voor het 6%-tarief (met meeneembaarheid), dan zal de rechtenvermindering 5.600€ bedragen. Kiest de koper voor het nieuwe 3%-tarief zonder meeneembaarheid, dan is de rechtenvermindering gehalveerd tot 2.800€. Dezelfde logica geldt bij het 5%-tarief met meeneembaarheid (4.800€) tegenover het nieuwe 1%-tarief zonder meeneembaarheid (960€).


Inwerkingtreding

De datum van de authentieke akte zal als ijkpunt gelden om al dan niet onder de nieuwe regeling te vallen. Concreet betekent dit dat je voor een aankoop onder de huidige regeling (bvb. 10% ipv 12% voor bouwgronden en bedrijfsvastgoed) de akte verleden moet krijgen voor 31 december 2021.